Flowao. com | Okos Matricák alkalmazás a gyors és könnyed szótalnulásért. | A gyerekek imádnak szórakozva tanulni! | Az Arany csomag most féláron!

...
A Flowao weboldal felhasználási feltételei:

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.
 
A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „Flowao” és „Flowao Edutainment” kifejezések a honlapot üzemeltető személyekre utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.
 
Személyes adatok védelme a weboldalon

A weboldalra elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott feltételek vonatkoznak.
 
Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Továbbítás

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információk, adatok a Flowao tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. A Flowao korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá az azok Flowao Edutainment által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A Flowao Edutainment nem köteles felhasználni a továbbított információkat.
 
Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
 
A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Flowao Edutainment, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.
 
A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.
 
 
A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja a Flowao Edutainment A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Flowao Edutainment a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 
Más weboldalakra mutató hivatkozások
 
A Flowao Edutainment weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Flowao Edutainment hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Flowao Edutainment nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A Flowao Edutainment nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Flowao Edutainment az adott weboldalt bármilyen formában támogatná. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.
 
Szavatosság és felelősségkorlátozás
 
A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.
 
Szavatosság
 

E weboldalt a Flowao Edutainment „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a Flowao Edutainment nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül a Flowao Edutainmenttól megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a Flowao Edutainment kifejezetten elzárkózik.
 
Előfordulhat, hogy egyes országok jogszabályai nem teszik lehetővé a beleértett szavatolások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások, vagy azok egy része, egyes Felhasználókra nem vonatkoznak. Kétség esetén tájékozódjon országa irányadó jogszabályairól.
 
Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.
 
Felelősség
 

A Flowao Edutainment és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.
 
A Flowao Edutainment és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 
A Flowao Edutainment nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.
 
Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a Flowao Edutainment és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.
 
Tiltott tevékenység
 

A Felhasználók nem végezhetnek a Flowao Edutainment saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, köztük a következőket:
 
• Magánszemélyek személyes adatait (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett hozzájárulása nélkül) vagy más jogait sértő tevékenység;
• A weboldal használata a Flowao Edutainmentnak, annak munkavállalóinak, vagy más személyeknek a becsmérlése vagy rágalmazása céljából, valamint minden, a Flowao Edutainment jóhírét csorbító magatartás;
• A Flowao Edutainment vagy más személyek tulajdonában esetlegesen károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése; és
• Nem engedélyezett például a megítélésünk szerint a Flowao Edutainment vagy harmadik személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát vélhetően károsan zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a weboldalra.
 
Joghatóság és alkalmazandó jog
 

A Flowao Edutainment nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek.
 
A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Svájc joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Svájc bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
 
A jogi tájékoztató aktualizálása
 

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.
 
Copyright © 2014 Flowao Edutainment

 

Adatkezelési irányelvek:

A Flowao kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Flowao, saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban, összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

Hardi Balázs (Flowao alapító)
Székhely:
8227 Felsőörs, Csendvilla u. 10.
Adószám: 66670188-1-39

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Flowao tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Flowaovel
az  info@flowao.com címen.

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Flowao e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre, illetve amelyek gyűjtéséhez hozzájárulással rendelkezünk Öntől, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, cookie-k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy
- tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, pályázatainkról;
- részt vehessen felméréseinkben;
- továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a Flowaovel kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

Az is előfordulhat, hogy a Flowaonél kívánja folytatni pályafutását, és megüresedett állásokra pályázik oly módon, hogy életrajzát elhelyezi online munkaerő-toborzó oldalainkon.

Biztosíthatjuk, hogy a Flowao minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében.

2. Milyen módon garantálja a Flowao az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

A Flowao minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Flowao illetve a Flowao azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A Flowao minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Flowao Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Flowao biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Lásd a 4. kérdést – Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Flowao az Ön személyes adatait?

3. Milyen célokra használja fel a Flowao az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a Flowao azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját valamint a Flowao marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a termékeinkkel illetve a Flowao termékeivel kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük fogyasztóink termékeinkkel, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy fogyasztóinktól értékes visszajelzéseket kapjunk.

4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Flowao az Ön személyes adatait?

A Flowao soha nem továbbítja az Ön személyes adatait a Flowaon kívüli olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre.

Kérjük tekintse meg az 5. illetve 8. kérdést a Flowao üzletpolitikáját illetően:

I. az e-mail útján folytatott direkt marketinggel kapcsolatban;
II. Önnek azon jogával kapcsolatban, hogy bármikor kérje a Flowaotől, NE lépjen Önnel kapcsolatba direkt marketing útján;
III. az Ön azon jogát illetően, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje személyes adatainak helyesbítését, valamint kérje személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

- Mi megadhatjuk az Ön személyes adatait azon harmadik személyek részére (pl. internet szolgáltatóinknak), akik segítenek nekünk e weblap szerkesztésében. Előfordulhat, hogy ezen üzleti partnerek székhelye azon országon kívül található, ahol Ön hozzáfért e weblaphoz. A web hostinghoz tartozó fő szolgáltatónk székhelye az Egyesült Államokban található. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a 6. kérdést – „Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?” E harmadik személyek minden időpontban ugyanazon biztonsági szintet kötelesek biztosítani az Ön személyes adatai számára, mint a Flowao.

- Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Flowao vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.

- Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait bármelyik Flowao vállalat esetleges felvásárolóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során a Flowao betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

  

5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

A Flowao által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az info@flowao.com e-mail címen illetőleg a Flowao Fogyasztói Szolgálatának (8227 Felsőörs, Csendvilla u. 10) címezve postai úton kérheti.

6. Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Más országba soha nem továbbítjuk az adatait!


7. Hogyan és miért használ a Flowao ún. „cookie-kat" (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?

A Flowao igénybe veszi a „Cookie”-t, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain-je stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A cookie-k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot.

A Flowao a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A cookie-k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag a Flowao-on belüli vagy az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására.

Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a cookie-k fentiek szerinti személyes adatot nem rögzítő, illetve tartalmazó igénybe vételéhez.

Előfordulhat, hogy a cookie-kból nyert – személyes azonosítást lehetővé nem tevő – információkat külföldre továbbítjuk. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ezen információk külföldre történő továbbításához.

Az Ön számítógépén elhelyezett cookie-k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a cookie-kban foglalt információk már nem állnak a Flowao rendelkezésére.

A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a cookie-kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más Flowao weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.

Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

8. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a Flowao álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?

A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.

A Flowao NEM küld SPAM e-maileket. Maga a Flowao is spam-mentesítő eszközt használ, hogy megóvjuk munkavállalóinkat a spam-ektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e-mailek küldése. A Flowao nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.

A Flowao az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.

A Flowao weblapok lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Az e-mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.

Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e-mailt kapott a Flowaohoz tartozó cégtől, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket az 5. kérdésben megjelölt címek valamelyikén.

9. Mennyi ideig tárolja a Flowao az Ön személyes adatait?

A Flowao az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. A Flowao az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük,a 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében, illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Flowao szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük a Flowao valamennyi rendszeréből.

A Flowao bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Flowao szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük a Flowao valamennyi rendszeréből. A Flowao bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

10. Mi a Flowao irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban?

A Flowao kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását és igyekszik arra ösztönözni a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

A Flowaonek nem áll szándékában 16 éven aluli gyermekektől személyes adatot gyűjteni, személyes adataikat kizárólag törvényes képviselőjük jogosult a részünkre megadni.

Külön megjegyzés a 16 éven aluli gyermekek szülei részére
Javasoljuk a szülőknek, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

A szülők bármikor jogosultak gyermekeik személyes adataihoz való hozzáférésre, továbbá bármikor jogosultak kérni azok megváltoztatását vagy törlését az 5. pontban meghatározott címen.

11. Ad-e a Flowao linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?

A Flowao azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a Flowaohez kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A Flowao amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a Flowaovel egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni, hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.

12. Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak e-mailen megküldöm a Flowao weblapját?

Egyes weblapjaink lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy egy weblap-címet e-mailben megküldjön egy másik személynek. Ebből kifolyólag össze kell gyűjtenünk az Ön e-mail címét és/vagy azoknak az e-mail címét, akiknek Ön a weblapot küldi. Az ilyen módon összegyűjtött e-mail címeket az Ön kérésének teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használjuk fel. Ezeket az e-mail címeket nem tároljuk, és az Ön kérésének teljesítése után haladéktalanul töröljük.

13. Mi történik az én személyes adataimmal, ha e weblapon keresztül részt veszek a Flowao online felmérésében?

Előfordulhat, hogy időről időre felkérjük weblapunk látogatóit különböző kérdések megválaszolására. A kérdések általában weblapunk tartalmára, termékeinkre vagy termékkategóriáinkra vonatkoznak. Adott esetben megkérdezhetjük az Ön életkorát vagy korosztályát, nemét és/vagy egyéb személy szerint nem azonosítható adatait. E felmérések céljából az Ön válaszait kiegészíthetjük a személyes adatokat nem tartalmazó cookie-kból nyert adatokkal, de nem kérünk személyre szólóan azonosítható adatokat. Az összegyűjtött adatok nem kötődnek semmiféle, Ön által részünkre már megadott személyes adathoz. A közvélemény-kutatásokból és felmérésekből gyűjtött személyes adatokat a Flowao csak belső célra használja fel, kizárólag az összesített adatokat (amelyek nem alkalmasak személyes azonosítására) továbbítjuk harmadik személy részére.

14. Mit jelent az egységes regisztrálás?

A regisztrációs eljárás megkönnyítése érdekében számos Flowao weblapon keresztül ún. „egységes regisztrációs eljárást” alkalmazunk. Ennek segítségével – amikor Ön regisztráltatja magát weblapunkon – ezen adatokat automatikusan az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani más Flowao weblap(ok)on történő regisztrációja során is. Az Ön személyes adatai védettek maradnak, és mindig kikérjük az Ön kifejezett hozzájárulását más Flowao oldalakkal kapcsolatos híreket, információkat tartalmazó e-maileink küldése előtt.

15. Jogosult-e a Flowao megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

A Flowao fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

16. Hol találhatok további tájékoztatást a Flowao weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@flowao.com e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.

Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Flowao jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Flowao székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint  illetékes Törvényszékhez fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).

17. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a Flowaovel, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?

Amennyiben további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: Fogyasztói Szolgálat
(8227 Felsőörs, Csendvilla u. 10., Telefon: 06 87 789456, info@flowao.com.)

18. A Flowao Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?

Jelen irányelv alkalmazása során: 

   - „személyes adat”:  az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
   - „adatkezelő”:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
   - „adatkezelés”:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
   - „adattovábbítás”:  ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
„adattörlés”:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
   - „adatfeldolgozás”:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
   - „adatfeldolgozó”:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés  alapján  - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
   - „harmadik személy”:  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;19. FONTOS - Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

A Flowao globális cég, amely felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására. Ezért előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldön dolgozzuk fel illetve külföldre továbbítjuk.

Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni, hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a Flowaonek.

Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.

Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést illetve SMS-ben, vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a Flowao adatbázisába kerüljenek, és azokat – az adatkezelés céljainak eléréséig illetve esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – a Flowao minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), úgy további személyes adatokra lehet szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Flowaot az 5. kérdés alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.

A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Felsőörs, 2014.06.01.

 


 
© 2014 Flowao Edutainment & Balazs Hardi